Školská jedáleň

Každý ubytovaný žiak má možnosť stravovať sa v školskej jedálni SPŠ IT.

Stravovanie sa začína v pondelok ráno raňajkami, a končí v piatok obedom. Strava je pripravovaná s ohľadom na zásady zdravej výživy a odporúčanú stravu pre mládež.

Žiaci majú na výber z dvoch jedál, ktoré si môžu meniť buď v jedálni na termináli, alebo cez aplikáciu strava.cz

Platba:

Za žiaka sa uhrádza suma za celodennú stravu podľa stravnej jednotky uvedenej v tabuľke. Zo stravy je možné sa odhlásiť na celý deň alebo v prípade neprítomnosti v školskom internáte aj z jednotlivých jedál. Poplatok sa uhrádza vopred poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom do 25. dňa v mesiaci! Cena za mesiac sa vypočítava takto – (počet dní v mesiaci x stravná jednotka)=mesačný poplatok.

Jedlo Výška poplatku
Raňajky

1,20€

Obed

1,40€

Večera

1,20€

Spolu

3,80€

Objednať stravu

Strava sa môže uhradiť bezhotovostne prevodom na účet:

                     SK12 8180 0000 0070 0060 9563

Pri platbe treba uviesť vedúcou školskej jedálne pridelený variabilný symbol. Pri nástupe do ŠI si u vedúcej šk. jedálne vyzdvihnete prihlasovacie údaje a kartičku, cez ktorú si budete objednávať a vyberať obedy (2,00 €).

Žiaci 1. roč. poberajú celodennú stravu. Individuálne je možné o tejto veci komunikovať.

Výdaj stravy:

Raňajky:  6:30 – 7:30 hod.

Obed : 12:00 – 15:00 hod.

Večera : 18:00 – 18:30 hod.

Odhlásenie zo stravy

– deň vopred od 12:00 do 14:30 hod.

Pre bližšie informácie ohľadom stravovania môžete kontaktovať vedúcu škol. jedálne p. Šeptajovu na tel. čísle: 421 34 52