informácie pre rodičov a žiakov

 1. Školský internát (ďalej len ŠI) poskytuje pre ubytovaných žiačkov starostlivosť: ranná služba od 6,00-14,00 hod.; skup. vychovávatelia od 14,00-22,00 hod.; nočná pohotovosť od 22,00-06,00 hod.
 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych.
 3. Do ŠI môžu byť prijatí žiaci, ktorí nemajú zdravotné problémy a podmienky na ubytovanie a stravovanie v ŠI im vyhovujú. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiakom so špeciálnymi chorobami. Preto je potrebné priniesť zo sebou pri nástupe žiaka do ŠI lekárske potvrdenie a prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia. 
 4. Ak je žiak uznaný ako PN, je povinný ihneď opustiť školský internát. Ak je žiak chorý už doma je potrebné ohlásiť telefonicky, alebo e-mailom, že žiak nepríde do ŠI vychovávateľom
 5. Nedeľný príchod žiakov je od 16.00 do 20.00 hod. 
 6. Ubytovaný žiak, je povinný vychovávateľke vopred oznámiť, ak musí z vážnych dôvodov odísť domov počas týždňa, a to prostredníctvom telefonického požiadania rodičov. 
 7. Zákonný zástupca, alebo žiak uhrádza mesačne poplatok za ubytovanie do 10-teho dňa v danom mesiaci. 
 8. Zákonný zástupca, alebo žiak na začiatku šk. roka uhrádza raz ročne dobrovoľný príspevok 5€ do fondu ŠI. 
 9. Žiak  môže byť vylúčený za omeškanie platenia príspevkov na úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac ako 1 mesiac a tiež za stále a úmyselné nedodržiavanie školského poriadku v ŠI
 10. Aj žiak starší ako 18 rokov sa musí podriadiť školskému poriadku ŠI.
 11. Každý žiak  má mať svoje lieky, ktoré užíva, o čom musí upovedomiť skupinovú vychovávateľku. Ďalej má mať základné lieky od bolesti, teploty a vitamíny.

Cena ubytovania na 1 mesiac je 30€ bezhotovostne prevodom na číslo účtu:

SK56 8180 0000 0070 0060 9547